Erratum

Reprezentace národa, je název vypůjčený z knihy Reprezentace národa: Sborník textů: Historie, Dědictví a Muzea. Autory knihy jsou Jessica Evans a David Boswell a publikována byla v roce 1999. Sborník obsahuje klíčové texty vůdčích myslitelů z oblasti kulturních studií, dějin umění a muzejnictví. Zaměřuje se na otázku, jakou roli hrají kulturní instituce ve vytváření a formování našeho sebeuvědomění jako národního celku. Autoři příspěvků pohledem ze zahraničí zkoumají, zda kulturní artefakty mohou reprezentovat nás všechny rovnocenně jako členy daného národa.
Zásadní změny: Národní galerie v Praze (ITCA 2008) se jeví být reflektivní a sebeuvědomělou ve své pozici národní instituce. Je připravena iniciovat dialog o tom, co to znamená, nebo jak tuto pozici v různých aspektech interpretovat. Název publikace je zároveň názvem naší studie regionálních galerií České Republiky, jejich pozic vůči institucionální praxi, strategiím a sebeuvědomění. Novým názvem publikace je “ERRATUM” a v této nové verzi jsou integrovány všechny změny týkající se skutečných autorů otištěných textů. Titulní strana získává nový design v re-edici vydání pro výstavu Formáty transformace – Identity v Domě umění v Brně.

Portréty pořízené při setkáních s jednotlivými řediteli a kurátory v jejich pracovnách. Každá instituce má přiřazený “kompenzační portrét” ve formě textu.
Zásadní změny: Na místo autentických, nicméně vágních výpovědí ředitelů institucí jsou v tomto kontextu použity přivlastněné texty a diskurs jako ready-made. Projekt Reprezentace národa / Kompenzační portréty tak, jak je fakticky umístěn a nainstalován v rámci ITCA / NG, funguje jako dočasné uměle vykonstruované diskusní prostředí, a otvírá možnost kriticky adresovat institucionální kontext samotné NG.

Na většinu textů pocházejících ze zdroje webové stránky eipcp.net se vztahuje možnost šíření a volného použití. Zbytek textů v originále ani v českém překladu nejsou autorizované. V sekci poděkování jsou patrní autoři skutečných textů jako předznamenání této ERRATUM verze. Všechna loga potencionálních sponzorů projektu a publikace jsou fiktivní a byly použity, aby dodaly publikaci reálné konotace.